Proces přepisu nemovitosti na katastru se nevyplatí podcenit, i když může vypadat jako pouhá formalita

Přepis nemovitosti provedený katastrálním úřadem je nezbytným předpokladem úspěšně završeného prodeje nemovitosti. Před podáním žádosti o tento přepis je dobré prostudovat si všechny náležitosti tohoto úředního kroku, aby Váš čas a peníze nepřišly na zmar. Nesrovnalosti v žádosti o přepis nemovitosti totiž často znamenají nutnost opakování celého procesu. A to si přece nikdo nepřeje. Podívejte…

S nutností provedení přepisu nemovitosti se setká každý, kdo prodává nebo kupuje určitou nemovitou věc. Tento úřední krok zpravidla završuje celý proces koupě nemovitosti a vlastnická práva k ní přechází na nového majitele, který bude nově zapsán jako majitel v katastru nemovitostí. Než se tak stane, je však nutné vyřídit právě námi zmiňovaný přepis nemovitosti. Jedná se o časově náročný úřední krok, který je potřeba vždy podstoupit, chceme-li úspěšně dokončit prodej nemovité věci. Pojďme se podívat na věci, které se vyplatí vědět ještě před započetím sepsání žádosti o přepis.

Při jakém nabytí nemovitosti je nutné přepis provést?

Existují celkem tři důvody, pro které je nutné přepis nemovitosti provést. Jedná se o:

 1. Prodej neboli úplatný převod nemovitosti, při kterém je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, ve které jsou specifikovány všechny informace týkající se samotného prodeje. Získané finanční prostředky z prodeje se musí vždy objevit v daňovém přiznání. Neznamená to však, že by se z takového prodeje odváděla státu daň z příjmu vždy, existují případy, kdy je prodejce od této daně osvobozen.
 2. Darování, kdy je nemovitost převedena na nového majitele na základě platné darovací smlouvy. Tento druh převodu nemovitosti nastává nejčastěji mezi blízkými rodinnými příslušníky. Značnou výhodou darování nemovité věci mezi přímými příbuznými je fakt, že se při něm neodvádí darovací daň a účastníci převodu hradí pouze příslušné správní poplatky. Dani z příjmů se vyhnou i osoby, které s původním majitelem žili ve společné domácnosti minimálně 1 rok před obdarováním. Při tomto způsobu převodu nemovitosti je dobré myslet i na to, že dárce může v odůvodněných případech požadovat navrácení nemovitosti. Stává se tak v případech, kdy se původní majitel dostane neočekávaně do hmotné nouze nebo se dočká nevděku ze strany obdarovaného (způsobená psychická nebo fyzická újma). Na druhou stranu i potenciálně obdarovaný může darování nemovitosti odmítnout z důvodu jejích vad, jejichž náprava by byla při rekonstrukci nepřiměřeně drahá.
 3. Dědění, kdy noví majitelé nemovité věci nemusí platit daň z příjmů související s danou nemovitostí ani daň z nabytí. Zděděná nemovitost by se však neměla v následujících pěti letech od získání vlastnického práva k ní prodávat, protože v takovém případě by se již daň z příjmu uhradit musela.

Dar

Před samotným přepisem nemovitosti je vhodné zajistit a ověřit si následující

Jedním z hlavních dokumentů nutných pro umožnění přepisu nemovitosti je kupní nebo darovací smlouva. Ta by měla být vyplněna podle aktuálních informací, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Je proto potřeba zajistit si výpis z katastru nemovitostí a na jeho základě nechat kupní smlouvu vyhotovit kvalifikovanou osobou . 

Je také vhodné důkladně si ověřit, jestli náhodou na nemovitosti nespočívá nějaká právní vada (například zástavní právo z důvodu exekuce vedené na stávajícího majitele).

Jak při přepisu nemovitosti postupovat?

Proces přepisu nemovitosti na katastrálním úřadě se může rozběhnout v momentě, kdy budete mít k dispozici správně sepsanou kupní nebo darovací smlouvu. Poté už stačí řídit se následujícími kroky:

 1. Zjistěte si, pod správu kterého katastrálního úřadu spadá území, na kterém se nachází nemovitost, která bude předmětem přepisu. 
 2. Vyplňte příslušný formulář určený pro přepis nemovitosti (Návrh na vklad) a důkladně si zkontrolujte v něm uvedené informace. Zde je důležité dát si s vyplněním žádosti opravdu záležet. Pokud by se totiž v žádosti o přepis vyskytla nějaká chyba, katastrální úřad přepis neprovede a bude nutné celý proces opakovat včetně platby správních poplatků.
 3. K žádosti o přepis nemovité věci přiložte všechny originály nebo notářsky ověřené kopie dokumentů, které jsou zásadní pro ověření změny vlastnických práv (tzn. hlavně kupní, případně darovací smlouva). V případě zastupování vybranou zmocněnou osobou je nezbytné přiložit i úředně ověřenou plnou moc k zastupování. 
 4. Řádně vyplněnou žádost o přepis odešlete na místní pracoviště katastrálního úřadu poštou nebo elektronicky. Doručení žádosti je možné i osobně.

Jakmile katastrální úřad obdrží všechny nezbytné dokumenty, vystaví na dotčenou nemovitost tzv. plombu. Jedná se o 20denní lhůtu během které je současnému vlastníku nemovitosti a dalším dotčeným osobám doručen doporučený dopis s oznámením o plánovaném přepisu nemovitosti. V této době je možné podávat odvolání proti tomuto kroku. Každý z účastníků řízení má totiž možnost odvolat se proti tomuto rozhodnutí během 15 dní od doručení tohoto oznámení. Během zmíněného zaplombování nemovitosti bude v katastru nemovitostí u daného objektu uvedeno, že je dotčen změnou pod přiděleným jednacím číslem a každý tak může zjistit, že tato nemovitost prochází změnou majitele.

Pracoviště

Jak dlouho bude nutné na provedení přepisu čekat a kolik to bude stát?

Jak již z výše uvedeného vyplývá, katastrální úřad může přepis provést nejdříve 21. den od doručení žádosti o přepis. Aby se tak stalo, musí být daný úřad méně vytížený. Ze zákona má totiž na vyřízení žádosti až 30 dní a v mnoha případech úředníci využívají tuto celou lhůtu. Je proto potřeba již dopředu počítat s dobou, která bude znamenat značné prodlení během procesu prodeje nemovitosti. To platí zejména pro prodávajícího, který může mít určité investiční záměry s financemi získanými z prodeje nemovitosti.

V případě, že vše proběhne hladce a bez větších potíží, zaplatíte za úkon přepisu nemovitosti správní poplatek ve výši 2 000 Kč. Pokud by však katastrální úřad přepis zamítl z důvodu nepřesně nebo chybně uvedených informací, tento poplatek by bylo nutné uhradit ještě jednou. Kromě zmíněné dvoutisícikoruny je třeba počítat i s výdaji na úřední ověření podpisů. Zde se jedná o částku 30 Kč za každý ověřený podpis.

Po úspěšném převodu nemovitosti myslete i na další důležité věci

I když se může zdát, že provedením přepisu nemovitosti je celý proces prodeje dokončen, většinou tomu tak úplně není. Je důležité dořešit případný přepis všech energií a dalších služeb na nového majitele a v případě, že se jedná o prodej bytu v družstevním vlastnictví, ohlásit změnu majitele vedení bytového družstva. Je-li to vaše povinnost, podejte také v určeném termínu daňové přiznání a uhraďte případnou daň, pokud jí převod vaší nemovitosti podléhal.

S vyhotovení potřebných dokumentů pro přepis nemovitosti Vám velmi rádi pomůžeme. Přece jenom je lepší přepis provést úspěšně hned na první pokus, než kvůli zbytečným chybám absolvovat vše od začátku. Nebo máte další otázky? Neváhejte mě oslovit v komentářích!

 

 

Zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti?

Spočítejte si její tržní cenu během 5 minut ZDARMA pomocí našeho Realbota!

Tento článek pro Vás připravil

Přidáno dne

Další články od tohoto autora

 • Realitní makléř

  … aneb vše, co byste o této profesi měli vědět!

  : Realitní makléř
 • 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21

  Máte k prodeji či pronájmu dům, byt, chalupu, ale váháte, zda se vůbec svěřit do rukou realitní kanceláře a chcete to raději zkusit na vlastní pěst? Nebo právě hledáte realitní agenturu, která Vám pomůže prodat Vaši nemovitost snadno, rychle, za dobrou cenu a s transparentním a férovým jednáním? Pojďte se sami přesvědčit, že u nás…

  : 10 důvodů, proč prodat Vaši nemovitost s realitní agenturou R21
 • Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?

  Nedávno jsme si připomněli rok od vpádu Ruska na Ukrajinu. Tato invaze otřásla celým světem, včetně s energiemi. Na počátku roku 2022 se tak rozjela velká energetická krize, se kterou se nějakým způsobem vyrovnáváme doteď.

  : Energie – jak zahýbou s cenami nemovitostí?