Obchodní podmínky

Žádná malá písmenka, žádné texty pod čarou. My jednáme fér.

 1. Definice:
  Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:
  1. Realitní činností se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
  2. Realitní agenturou, Realitní agenturou R21 či Realitní kanceláří se rozumí společnost R 21, s.r.o. se sídlem Koráb 499, 666 01 Tišnov, IČ: 03738663
  3. Realitním makléřem se rozumí fyzická osoba nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu s Realitní agenturou nebo fyzická osoba, zaměstnanec Realitní agentury na pozici Realitní makléř.
  4. Smlouvou se rozumí písemná smlouva, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi Realitní agenturou a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).
  5. Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které Realitní agentura R21 poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb Realitní agenturou R21 vyhledána.
   Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita nebo kterékoliv jiné dohody s Klientem.
 2. Smlouva o poskytování realitních služeb:
  Realitní agentura R21 poskytuje realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované klientovi jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.
 3. Provize:
  Za poskytování realitních služeb náleží Realitní agentuře R21 provize stanovená ve smlouvě. Realitní agentura je povinna vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize, který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.
 4. Úschova peněžních prostředků:
  Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byly v rámci Realitní agentury R21 stanoveny závazné interní předpisy pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel je Realitní agentura R21 oprávněna přijímat blokovací depozita na svůj účet pouze do výše provize (vč. příslušné DPH) Realitní agentury sjednané pro daný obchodní případ. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy u jiného subjektu a písemně potvrdí Realitní agentuře R21, že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy Realitní agentury R21.
 5. Minimální rozsah realitních služeb:
  Realitní agentura R21 poskytuje klientovi následující standardní realitní služby, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak:
  1. prohlídku nemovitostí a doporučení obvyklé kupní ceny / výše nájemného dle stavu realitního trhu;
  2. nafocení nebo jiné vizuální zpracování nemovitosti v rozsahu nezbytném pro tvorbu propagačních materiálů aj.;
  3. inzerci na webu www.r21.cz, vypracování návrhu marketingové strategie za účelem propagace nemovitostí, zahrnující umístění reklamní plachty, inzerci online atd., pakliže se nejedná o tzv. „neveřejný prodej“ – v takovém případě jsou nemovitosti inzerovány jiným vhodným způsobem;
  4. obstarání výpisu z katastru nemovitostí (pouze u prodeje nemovitosti);
  5. jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
  6. zajištění vypracování a uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita maximálně do výše provize za zprostředkování, organizační podporu při jednání smluvních stran nezbytnou k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní a smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (pouze u prodeje nemovitosti);
  7. v případě nájmu nemovitosti zajištění přípravy standardní nájemní nebo podnájemní smlouvy; v případě prodeje nemovitosti zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků u partnerské advokátní kanceláře;
  8. organizaci uzavření smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitosti včetně ověření podpisů);
  9. zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
  10. organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.
 6. Stav nemovitosti:
  Realitní agentura R21 ani realitní makléři neodpovídají za újmu, která vznikne v případě, že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.
 7. Informační povinnost:
  Realitní agentura R21 či realitní makléř po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.
 8. Povinnost identifikace:
  Realitní agentura R21 a realitní makléři jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají mimo jiné povinnost provést identifikaci a případně kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.
 9. Mimosoudní řešení s pomocí ČOI:
  Dojde-li mezi Realitní agenturou či realitním makléřem a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Naši práci děláme poctivě.

Podívejte se, co všechno pro Vás můžeme udělat!